Foreningens vedtægter

Vedtægter 2017, vedtaget d. 4. dec. 2016 på ordinær generalforsamling

 

1.Navn og Hjemsted

Foreningen navn er Downs Trekanten.

Foreningens hjemsted er Trekantsområdet og Sønderjylland.

 

2.Formål

At give familier med børn med Downs Syndrom mulighed for erfaringsudveksling og socialt samvær med ligestillede.

 

a.At arrangere aktiviteter primært af social karakter

b.At give vores børn ligestillede legekammerater

 

3.Medlemskab

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.

 

4.Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år af den siddende bestyrelse. Alle medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingens opstart det år, har en stemme. Kontingent – betales for 1 år af gangen, senest den 1. april. Indbetales til foreningens konto eller via mobile pay.

 

5.Medlemsliste

Medlemmernes navn og adresse samt evt. telefon nr. og e-mail adresse fremgår sammen med oplysning om navn og fødselsdag på barnet med Downs Syndrom af en intern medlemsliste, som sendes/udleveres til alle foreningens medlemmer, medmindre et medlem udtrykkeligt og skriftligt over for foreningens formand har frabedt sig at figurere på listen.

 

6.Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte:

 

1.Valg af dirigent og referent.

2.Bestyrelsens årsberetning og fremlæggelse af årsregnskabet

3.Indkomne forslag

4.Valg af formand 

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.Valg af 1 revisor

7.Eventuelt

 

Beslutninger fra generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes mindst 1 måned efter, at 1/3 af medlemmerne har fremsendt anmodning herom. Denne anmodning skal omfatte forslag til dagsorden.

 

Såfremt der ikke afholdes generalforsamling inden 1. juni skal foreningens årsregnskab sendes til medlemmerne pr. e-mail eller post inden denne dato.

 

7.Bestyrelsen

Bestyrelsen, der består af formand og 2-4 bestyrelsesmedlemmer, konstituerer sig selv med kasserer på et møde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Foreningen er forpligtet af 2 underskrifter, hvoraf den ene skal være formandens eller kassererens.

 

8.Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

 

Er 2/3 af foreningen ikke tilstede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

 

Foreningen skal ved opløsning overføre sin kontante beholdning til Landsforeningen for Downs Syndrom.

 

9.Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Downs Trekanten

E-mail: info@downstrekanten.dk